Zasady zastawów

Warunki Lombard4You

Warunki ustalane z każdym klientem indywidualnie.

Proponowane przez nas umowy kupna sprzedaży z możliwością odkupu (pod zastaw: telefonów GSM, sprzętu AGD i RTV, antyków, złota, samochodów, itp.) to wygoda, bezpieczeństwo i elastyczność (warunki ustalane są indywidualnie z każdym Klientem).

Zadowolenie Klienta jest dla nas najważniejsze. Zależy nam na Twoim zadowoleniu dlatego nasza oferta oparta jest o wzajemne zaufanie.

Możesz wracać do nas zawsze, kiedy potrzebujesz wsparcia finansowego.

Docenimy Twoją rzetelność, umożliwiając dostęp do coraz większych sum pożyczek.

Wycena przedmiotu wysokość udzielonej pożyczki uzależniona jest od wartości przedmiotu zastawu. O tym czy dany przedmiot może stanowić wystarczające zabezpieczenie decyduje pracownik lombardu Lombard4You.

Kompletowanie dokumentów do podpisania umowy z klientem konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem takim jak: dowód osobisty lub paszport lub prawo jazdy.

Wypłata gotówki następuje bezpośrednio po podpisaniu umowy. Umowa zawierana jest maksymalnie na okres 4tygodni z możliwością przedłużenia.

Warunki ogólne:

Umożliwiamy spłatę w ratach. Udzielana pożyczka nie może przekroczyć maksymalnej wartości zastawu. W razie problemów ze spłatą istnieje możliwość zmiany jej terminu. Po spłaceniu , klient odbiera swoje przedmioty w stanie nie pogorszonym.

Zastawy będące zabezpieczeniem ulegają komisowej sprzedaży w przypadku braku kontaktu z klientem lub brakiem spłaty zadłużenia.

Klient oświadcza, że przedmioty oddane przez niego do Lombardu4You są jego własnością, nie są przedmiotem roszczeń osób trzecich, że nie stanowią przedmiotu innego zabezpieczenia i nie toczy się żadne postępowanie w związku z nimi.

Produkty oferowane przez Lombard4You są używane i dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonany przez Lombard opis produktu ma na celu wskazanie istotnych właściwości towaru, nazwę towaru, określenie producenta lub importera.

Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją, uprawnienia Klienta i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany towar jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty nie stanowią oferty handlowej (w myśl tego Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Lombard4You w celu weryfikacji dostępności towaru).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw Kodeksu Cywilnego